Selectieprocedure

 

Criteria voor de nominatie(laatst bijgewerkt op 1/1/2020)

De benoemingscriteria worden altijd overgelaten aan het oordeel van de jury.
Iedere nominatie wordt grondig bestudeerd door een panel van juryleden, bestaande uit onafhankelijke bedrijfsleiders. De juryleden houden rekening met de bijdrage van The Entrepreneur Awards binent zijn of haar onderneming, met name in de volgende domeinen:

–       succes in operationele activiteiten (omzet, tewerkstelling, productinnovatie,…).

–       vernieuwende management-praktijken (leiderschap, talentontwikkeling, ondernemingscultuur,…) om zich als een kwalitatieve werkgever te profileren.

–       blijk gavent van de gepaste deontologie, naargelang de categorie, tentoon spreiden.

–       maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Prijsuitreiking

Onder de genomineerde The Entrepreneur Awards, de andere zal in de categorieën Young Top Manager één award worden toegewezen. Deze prijzen zullen worden uitgereikt ter gelegenheid van een prestigieuze ceremonie, die op 10 december 2020 zal worden georganiseerd op een befaamde locatie én in aanwezigheid van de jury, de genomineerden en de Belgische ondernemerswereld.Alleen een bescheiden bijdrage in de kosten van de Gala-avond is vereist. Een speciale prijs zal worden toegepast voor START-UPS van minder dan drie jaar.

Waarom kandidaten voorstellen?

De nominatie op zich is een eer voor de kandidaat, zijn/haar onderneming en/of zijn/haar verwanten. De uitreiking van awards is een uitgelezen manier om de maatschappelijke bijdrage van de onderneming te erkennen. De betrokkenheid bij erkentelijkheids-programma’s komt bovendien ten goede aan het kwaliteitsimago van de onderneming en de trots van haar medewerkers.

TOP MANAGEMENT zal alle ontvangen kandidaturen analyseren, of deze nu werden ingediend door de The Entrepreneur Awards zelf of door derden. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingevulde vragenlijsten die de organisatoren van deze Awards hebben ontvangen. Op basis daarvan zal een shortlist worden samengesteld met maximum vijf genomineerden voor elk van de twee categorieën. De overige kandidaten zullen persoonlijk van hun niet-selectie op de hoogte worden gebracht. De genomineerden zullen hun kandidatuur voorstellen aan de jury, die volgens een volgorde van voorkeur een ranglijst zal opstellen. De namen van de genomineerden zullen vervolgens worden bekend gemaakt bij het grote publiek, dat aan de hand van welomschreven criteria zijn stem elektronisch zal kunnen uitbrengen [2]. Het oordeel van de jury en van het publiek hebben een gelijke waarde. De kandidaat die bij de samenvoeging van de stemresultaten van de jury en het publiek het grootste aantal punten haalt, zal tot laureaat worden uitgeroepen. De winnaar ontvangt een trofee en een diploma.

Zowel de beslissingen van de jury als de stemming van het publiek zijn onherroepelijk en mogen niet worden meegedeeld.
Zie de gedetailleerde selectiecriteria hieronder.

De selectiecriteria in detail beschreven:

1.De drieprijzen en hun specifieke voorwaarden voor deelname

a. De Prijs van de Jonge CEO van het Jaar

Op 1 januari 2020 maximaal 45 jaar oud zijn.

Er is geen enkele anciënniteit vereist binnen de functie of de onderneming.

Kunnen aantonen een beleid geïntroduceerd te hebben waarmee de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld voor de prijs (kernactiviteit van de onderneming, maatschappelijke impact, people management).

De functie van CEO of een gelijkwaardige titel dragen, waarmee het hoogste niveau van verantwoordelijkheid in het dagelijks beleid van de onderneming wordt weerspiegeld.

b. De Prijs van Oprichter van het Jaar

Minstens drie jaar geleden de bedrijfsactiviteit opgestart te hebben of minder dan drie jaar als de Jury zo beslist. Het is niet vereist nog steeds hoofdaandeelhouder van de onderneming te zijn.

Kunnen aantonen een beleid geïntroduceerd te hebben waarmee de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld voor de prijs (kernactiviteit van de onderneming, maatschappelijke impact, people management).

De functie van CEO of een gelijkwaardige titel dragen, waarmee het hoogste niveau van verantwoordelijkheid in het dagelijks beleid van de onderneming wordt weerspiegeld.

c.The Top Investor van het jaar

2.De vereisten voor de onderneming

a. De prijs van Jonge Top Manager van het Jaar (categorie CEO)

– Een commerciële onderneming (publiek of privé) die in haar jongste

boekhoudkundig activiteitenverslag een zakencijfer van minstens 4

miljoen euro kan voorleggen. Ook moet het zakencijfer van de twee

boekhoudkundige jaren voordien worden gepresenteerd en moeten de

perspectieven voor de twee volgende jaren naar voor worden gebracht.

– Een jobcreatie van minstens dertig eenheden (als loontrekkende of

zelfstandig medewerker) kunnen voorleggen. De tewerkstellingsgraad van

de twee vorige boekjaren aangeven en de vooruitzichten voor de

volgende twee jaar presenteren.

– Een positieve ebit voor het lopende boekjaar aantonen. De evolutie

tegenover de twee vorige boekjaren illustreren en de perspectieven

voor de volgende twee jaar schetsen.

b. De prijs van Top Founder van het Jaar (categorie oprichter)

– Een zakencijfer van minstens 400.000 euro voor het jongste boekjaar

kunnen voorleggen. Het zakencijfer over de twee boekjaren voordien

presenteren (de onderneming moet minstens drie jaar bestaan). De

perspectieven voor de twee volgende jaren schetsen.

– Een jobcreatie van minstens tien eenheden (als loontrekkende of

zelfstandig medewerker) kunnen aantonen.

– Er moet geen bewijs van rentabiliteit naar voor worden gebracht.

maar wel moeten aantrekkelijke vooruitzichten voor de toekomst kunnen

worden gepresenteerd.

3. De drie criteria voor de selectie

Deze zullen moeten worden aangetoond tijdens het interview van de candidat door de jury
op een ogenblik dat de kandidaat dan ook, al GENOMINEERD zal zijn.

De kandidaat zal een presentatie moeten geven van de innoverende praktijken die hij/zij heeft geïntroduceerd en zal een verduidelijking moeten verstrekken over minstens twee van de drie domeinen die hieronder worden vernoemd. (variant: in elk management-domein dat hieronder wordt geciteerd)

Hij/zij zal zelf een keuze kunnen maken over het beleid of de projecten die hij naar voor wenst te brengen. Er zal in ieder geval moeten kunnen worden aangetoond dat:

het onderwerp een innoverend beleid of project vertegenwoordigt,

het onderwerp door de kandidaat zelf werd geïnitieerd,

het onderwerp binnen het hart van de onderneming werd geïntroduceerd en gecommuniceerd,

de implementering in de resultaten al kan worden aangetoond of is voorzien.

Hij/zij zal han zijn/haar kandidatuur een uitgewerkt dossier toevoegen dat hij mondeling tegenover de jury zal verdedigen vanner hij/zij voor de prijs is genomineerd.

a. Het sociaal aspect van de onderneming

Er moet aangetoond worden dat de diensten of producten die door de onderneming in de markt worden geplaatst op concurrentieel vlak een innoverende dimensie hebben en een toegevoegde waarde creëren.

b. De relatie met de externe omgeving van de onderneming

Aan de onderneming wordt gevraagd om aan te tonen op welke manier ze haar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij opneemt. Dit engagement kan betrekking hebben op de impact van de activiteit op het leefmilieu en op de ecologische ambities, op een eventueel mecenaat dat door het bedrijf is ontwikkeld op vooral cultureel valu, op de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk die aan de medewerkers in de associatieve wereld worden geboden, of specifiek gericht op de eigen activiteiten, die de onderneming in het werk stelt om het beste talent aan te trekken streeft (door een partnership met het onderwijs, stages voor studenten of onderwijzend personeel,…)

c. Het genderbeleid binnen de onderneming

Dit element is bijzonder belangrijk voor de bedrijfswereld en de duurzaamheid van de deelnemende onderneming: op welke manier worden mannen en vrouwen binnen het bedrijf behandeld?

Binnen het vraagstuk van de afvloeiing, waarvan de burnout op dit ogenblik één van de meest zichtbare problematieken vertegenwoordigt, wordt gevraagd welk beleid de onderneming heeft geïntroduceerd om te kunnen aanvoeren dat het bedrijf zich evenzeer ten dienst stelt van de werknemer als de medewerker zich ten dienste stelt van de organisatie.

In ditzelfde domein heeft de onderneming ook de vrijheid om een aantal persoonlijke keuzethema’s naar voor te brengen. Als voorbeeld worden hieronder een aantal potentiële thema’s vermeld:

-Gaat het professionele engagement verder dan enkel shareholder value? Welke immateriële surplus wil de onderneming creëren buiten de materiële waarde? Op welke manier wordt de medewerker beloond voor zijn arbeidsinzet in plaats van geëvalueerd te worden op louter rapporten en vooruitzichten.

-Welke ontwikkelingsprojecten heeft de onderneming daarbij geïmplementeerd? Welke waarden, ambities en missies worden in dit kader gehanteerd?

-Welk loonbeleid wordt gehanteerd om de impact van het (individuele) bonussysteem te binnen de perken te houden en samenwerking aan te moedigen? Welke ethische benadering wordt gehanteerd ten opzichte de kloof tussen het gemiddelde salarisniveau en de vergoeding van de leidinggevende kaders? Op welke manier wordt de relatie tussen vergoeding en leeftijd en anciënniteit begrensd en vervangen door het aanmoedigen om verantwoordelijke functies op te nemen en het promoten van een prestatiecultuur binnen de onderneming (in de breedst mogelijke zin, niet louter financieel).

-Welk diversiteitsbeleid hanteert het bedrijf voor vrouwelijke en oudere werknemers en de benadering van culturele en religieuze aspecten op de werkvloer?

-Welk beleid wordt gevoerd op het gebied van vorming en ontwikkeling?

-Welke politiek wordt gevolgd voor de ontwikkeling van talent?

-Welke visie wordt gehanteerd op het gebied van bestuur en participatie (sociocratie, holocratie,…)?

-Welke politiek wordt ontwikkeld ten opzichte van het sociaal overleg?

De baseline van de The Entrepreneur Awards of the Year:

The Entrepreneur Awards of the Year
with
The Young Top Manager of the Year
The Top Founder
Reinventing performance.
Business. Community. People.

De kandidaat zal een verklaring op erewoord moeten ondertekenen waarin vermeld zal staan dat hij nooit tot enige straf veroordeeld werd of dat hem een uittreksel uit het Strafregister
geweigerd werd..